REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU i INSTAGRAMIE
„Jak powinna pachnieć letnia świeca?” z okazji uczczenia działalności marki SOYLO

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs o nazwie „Jak powinna pachnieć letnia świeca?” (zwany dalej Konkursem) przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem). 2. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Artystyczna Magdalena Wiśniewska z siedzibą w Krzywcu, przy ul. Siewnej 15C, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 9820368519, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22.06.2023 roku i trwa do 30.06.2023 roku. Zgłoszenia konkursowe uczestników przyjmowane będą od godziny 16:00 dnia 22.06.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2023 roku.
Dzień 30.06.2023 roku jest ostatecznym dniem przyznania nagród.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w przeciągu kilku dni od zakończenia konkursu, jednak nie dłużej niż 7dni roboczych.
Wydanie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą.
4. Uczestnikiem Konkursu może być: każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada zarejestrowane konto na Facebooku w trakcie trwania Konkursu, stanowiące tzw. oficjalny profil danej osoby. Nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie z wykorzystaniem kont fikcyjnych lub sztucznie duplikujących się.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub jego partnerów i współpracowników oraz członkowie ich rodzin (rozumiani jako wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.soylo.pl
 
§2. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która z zastrzeżeniem postanowień
§1 pkt. 4 Regulaminu, w terminie od dnia 22.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku dokonała poprawnego Zgłoszenia w sposób określony w §2 ust. 3-4 Regulaminu.
2. Laureatem konkursu jest Uczestnik, któremu została przyznana jedna z nagród opisanych w

§3 pkt.1. 3. Uczestnik, celem prawidłowego Zgłoszenia zobowiązany jest do ciekawy według organizatora odpowiedzi na pytanie „Jak powinna pachnieć letnia świeca”
4. Przedstawienie propozycji odbywa się poprzez umieszczenie wpisu pod postem konkursowym – w formie komentarza. Propozycję należy opublikować do dnia: 30.06.2023 roku, powinna być ona autorskim pomysłem Uczestnika oraz nawiązywać do tematu konkursu. Oceniana będzie kreatywność i zgodność z wytycznymi i znajomością stylistyki marki.
5. W Konkursie można wziąć udział jeden raz, poprzez umieszczenie tylko jednego komentarza. Dopuszczalne jest, by jeden komentarz zawierał kilka propozycji. W przypadku opublikowania większej ilości komentarzy przez jednego Uczestnika, brane pod uwagę będzie jedynie pierwsze Zgłoszenie.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, za pomocą zweryfikowanego konta na Facebooku. Niedopuszczalne jest tworzenie kont oraz używanie profili i dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego konto na Facebooku/Instagramie budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności informacji w nim zawartych, jak również którego Zgłoszenie uznane zostanie za niedopuszczalne w myśl ust. 9 poniżej.
8. Zgłoszenie do Konkursu jest uważane za równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika: a) akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu; b) zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu; c) zgody na publikację Zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem zwycięzców w celach związanych z realizacją Konkursu, w zgodzie z zasadami Regulaminu.
9. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, uważane za społecznie niewłaściwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, mogące być odebrane jako społecznie naganne. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie nazw własnych prawnie chronionych oraz treści naruszających prawa osób trzecich.
10. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową (w składzie: Właściciel Marki), której zadaniem będzie ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników oraz przyznanie nagród o których mowa w §3 Regulaminu. Kryteriami wyłonienia zwycięzcy będą: kreatywność, oryginalność, realizacja tematu Konkursu oraz zgodność z Regulaminem. 11. Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Zgłoszeń, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru najlepszych propozycji. Ocena będzie dokonywana według swobodnego uznania członków Komisji.  Organizator ogłosi wyniki na fanpage’u SOYLO i – za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram – skontaktuje się z laureatami przyznanych przez Komisję Nagród. Brak odpowiedzi na wiadomość Organizatora wysłaną do Uczestnika za pośrednictwem komunikatora „Messenger” lub w wiadomości prywatnej na Instagramie w ramach Meta w terminie do: 18.07.2023 roku do godziny 23:59:59 powoduje utratę prawa do Nagrody. Odpowiedź powinna być wysłana również za pośrednictwem portalu Facebook.com. 12. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali wyłonieni jako laureaci jednej z Nagród nie mogą rościć sobie praw do Nagród, których przyznanie należy do swobodnego uznania Organizatora.

§3. NAGRODY
1. W niniejszym Konkursie Organizator przewidział następujące nagrody:
a. Nagroda w postaci zestawu prezentowe- świecy sojowej zapachowej 60ml o wybranym przez laureacie zapachu z pośród dostępnych w ofercie i świeca ozdobna peonia zapakowanej w ekologiczne pudełko prezentowe marki SOYLO.
2. Odbiór nagród możliwy jest w dniach od 03.07 do 30.07.2023 r, na targach Rękodzieła lub wysłane kurierem na adres podany przez zwycięzcę.  3. Każda z nagród wymienionych w §3 ust. 1 powiększona jest o nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości wygranej. Kwota ta nie zostanie wypłacona Zwycięzcom, lecz będzie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagród jako podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 4. Płatnikiem podatku, o którym mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, jest Organizator.

§4. KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administrator Danych: Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Pracownia Artystyczna Magdalena Wiśniewska NIP 98203685019 z siedzibą w Krzywcu przy ul. Siewnej 15C, 95-070 Krzywiec. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: uwagi@soylo.pl 3. Cel i odstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynowania i realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu – w szczególności wyłaniania zwycięzcy oraz przyznawania i wydawania nagród, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przede wszystkim dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art.6 ust. 1 lit. a w związku z art.7 RODO. 4. Odbiorcy danych: Pracownia Artystyczna Magdalena Wiśniewska NIP 9820368519 przekazuje dane osobowe: a) Facebook zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Facebook dostępnymi na stronie https://www.facebook.com/about/privacy b) Podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną. c) Innym odbiorcom danych, np. kancelaria, ubezpieczyciel, organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i ukończenia konkursu oraz przekazywania niezbędnych danych do Urzędu Skarbowego.

regulamin konkursu

kontakt

dostawa

e-mail

soylocandle@gmail.com

SOYLO

+ 48 517 667 835
10:00 - 20:00 

polityka prywatności

regulamin sklepu

współpraca